Regulamin serwisu eBruk.pl

Spis treści:

I. WARUNKI OGÓLNE

Artykuł 1. Definicje
Artykuł 2. Warunki uczestnictwa w eBruk.pl

II. TRANSAKCJE

Artykuł 3. Rodzaje transakcji

Artykuł 4. Procedura sładania i realizacji transakcji

Artykuł 5. Rola eBruk.pl

Artykuł 6. Opłaty i prowizje

Artykuł 7. Inne obowiązki użytkowników i prawa

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 8. Prywatność i poufność

Artykuł 9. Zmiany Regulaminu

Artykuł 10. Rozwiązanie umowy

Artykuł 11. Postępowanie reklamacyjne

Artykuł 12. Ważność, prawo i właściwe spory

 

 

I. WARUNKI OGÓLNE

Artykuł 1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

eBruk.pl

serwis ogłoszeniowy on-line o charakterze otwartym prowadzony w języku polskim, w ramach którego organizowane są Zamówienia oraz świadczone inne usługi związane z Zamówieniami. Utrzymywany przez firmę PPH POMTECH pod domenami eBruk.pl, eKostka.com oraz kostka-brukowa.biz

Towar 
rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Zamówienia, zgodnie z Regulaminem
Użytkownik 
podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez firmę PPH POMTECH w ramach eBruk.pl na zasadach określonych w Regulaminie
Zamawiający 
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zamówienia Towaru w ramach eBruk.pl
Producent
Twórca (Właściciel) rzeczy, usługi lub prawa, które mogą być przedmiotem Zamówienia, zgodnie z Regulaminem
Transakcje 
procedury zawierania umów sprzedaży Towarów określone w Art. 3.  Regulaminu: "Rodzaje transakcji" 
Konto 
prowadzone dla Użytkownika przez PPH POMTECH pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach eBruk.pl
Rejestracja 
 procedura zakładania Konta
Regulamin 
 niniejszy Regulamin eBruk.pl

 

Artykuł 2. Warunki uczestnictwa w eBruk.pl

2.1 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2.2 Osoby fizyczne oraz działalności gospodarcze w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska (nazwy działalności), adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w eBruk.pl (login),hasła oraz nazwy adresu (id adresu - wykorzystywane w przypadku różnych adresów dostawy i faktury).
2.3 Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a PPH POMTECH, której przedmiotem są usługi świadczone przez PPH POMTECH w ramach eBruk.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
2.4 W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.3, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach eBruk.pl, w szczególności: złożył zamówienie Towaru.
2.5 PPH POMTECH może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z eBruk.pl przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2.2. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, PPH POMTECH zastrzega sobie prawo do niemożności prowadzenia zamówień przez danego Użytkownika (Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane).
2.6 W wyniku prawidłowej Rejestracji PPH POMTECH tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w eBruk.pl nazwy i hasła (logowanie).
2.7 Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie eBruk.pl. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2, w trakcie korzystania z usług eBruk.pl, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
2.8 Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadku, udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
2.9 PPH POMTECH zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez eBruk.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. PPH POMTECH może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

II. TRANSAKCJE

Artykuł 3. Rodzaje transakcji

3.1 PPH POMTECH, jako operator eBruk.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów kupna/sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. PPH POMTECH nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Producentami i nie gwarantuje, że Producent (Sprzedający) oraz Użytkownik (Kupujący) mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.

3.2 W ramach eBruk.pl można przeprowadzić Transakcje zamówienia Towaru (umożliwiamy wyłącznie możliwość łączenia Producenta z Użytkownikiem (Kupującym)).

3.3 Proponowane przez eBruk.pl ceny jak i inne warunki Transakcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających eBruk.pl.

3.4 Producent jest związany treścią zawartą w opisie Transakcji, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Transakcji, gdyż w większości przypadków prowadzona przez Producenta  jest również  sprzedaż stacjonarna. Każdorazowo zalecany jest kontakt z obsługą serwisu eBruk.pl w celu potwierdzenia stanów fabrycznych Towarów.


Artykuł 4. Procedura składania i realizacji transakcji

4.1 Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, wybierając odpowiednie formy zamówienia oraz zakończenia transakcji, podążając zgdonie z krokami opisanymi podczas procesu zamówienia. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne jest założenie Konta Użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji Transakcji.

4.2 Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie zamówienia. W celu zakończenia tej czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie "Twoje dane osobowe", następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

4.3 Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

4.4 Z chwilą złożenia Zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Producentowi informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko (nazwę firmy), adres dostawy, adres do faktury, adres e-mail, numer telefonu.

4.5 W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, serwis eBruk.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4.6 Ceny towarów znajdujących się w serwisie internetowym eBruk.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

4.7 Paragon lub fakturę VAT na zamówiony towar wystawia Producent. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

 

Artykuł 5. Rola eBruk.pl

5.1 PPH POMTECH nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników/Producentów w ramach eBruk.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników/Producentów oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. PPH POMTECH w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach  Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Producentów, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. PPH POMTECH nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.

5.2 PPH POMTECH może usunąć  Transakcję w przypadku, gdy czynności związane z  Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię eBruk.pl. Wskutek usunięcia Transakcji wszelkie dotychczasowe czynności nie wywołują skutku. Usunięte Transakcje nie mogą zostać przywrócone.

5.3 W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię eBruk.pl, w inny sposób szkodzą eBruk.pl bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność użytkownika w ramach eBruk.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.2 , PPH POMTECH może:

- zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika;

- ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach eBruk.pl.

- uzależnić korzystanie z eBruk.pl od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami.

Niezależnie od zawieszenia Konta, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem PPH POMTECH.

5.4 Użytkownik, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody PPH POMTECH. PPH POMTECH może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

 

Artykuł 6. Opłaty i prowizje

6.1 Usługi świadczone przez PPH POMTECH w ramach eBruk.pl są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Producent.

6.2 Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

6.3 Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez PPH POMTECH w ramach eBruk.pl uiszczane są przez Producenta na rachunek bankowy wskazany przez PPH POMTECH.


Artykuł 7. Inne obowiązki użytkowników i prawa

7.1 Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach eBruk.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

7.2 Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu eBruk.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych PPH POMTECH. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

7.3 Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach serwisu eBruk.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody PPH POMTECH i nie może naruszać postanowień regulaminu serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów PPH POMTECH. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w serwisie eBruk.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń serwisu eBruk.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 8. Prywatność i poufność

8.1 Podane przez Użytkowników dane osobowe PPH POMTECH zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.

8.2 Producentom ujawniane są dane osobowe Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

8.3 Producent zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących Użytkowników, które otrzymał od PPH POMTECH w związku z korzystaniem z eBruk.pl, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od PPH POMTECH informacje Producent może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji i z realizacją umów zawartych w wyniku Transakcji.

 

Artykuł 9. Zmiany Regulaminu

9.1 PPH POMTECH może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach eBruk.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PPH POMTECH, który nie może być krótszy niż 1 dzień od momentu udostępnienia w eBruk.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

9.2 Użytkownik przy pierwszym logowaniu w eBruk.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Transakcji zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w eBruk.pl. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z PPH POMTECH ze skutkiem natychmiastowym.


Artykuł 10. Rozwiązanie umowy

10.1 Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z PPH POMTECH (dotyczącą określonego Konta) poprzez kontakt z obsługą serwisu, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Z uwzględnieniem warunku określonego w art.10.3., umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Transakcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia

10.2 Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji PPH POMTECH, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w eBruk.pl bez uprzedniej zgody PPH POMTECH.

10.3 Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z PPH POMTECH (dotyczącej określonego Konta) możliwe jest najwcześniej po upływie 30 dni od zakończenia ostatniej Transakcji, w której Użytkownik uczestniczył korzystając z danego Konta.

 

Artykuł 11. Postępowanie reklamacyjne

11.1 Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez PPH POMTECH lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

11.2 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą email lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w eBruk.pl (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

11.3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji PPH POMTECH zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

11.4 PPH POMTECH rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że PPH POMTECH może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

11.5 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach PPH POMTECH może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

 

Artykuł 12. Ważność, prawo i właściwe spory

12.1 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a PPH POMTECH, której przedmiotem są usługi świadczone przez PPH POMTECH w ramach eBruk.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PPH POMTECH w ramach eBruk.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

12.1 Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

12.3 Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.